burn brighter

karmila rahmat,19,nursing student,singapore